Valorant Champions Tour Stage 3: Masters Berlin

Valorant Champions Tour Stage 3: Masters Berlin

Group Stage: Winner's Match

Envy
Envy
BEST OF 3
2
:
0
September 13, 2021 - 1:00 PM
KRÜ Esports
KRÜ Esports
VODS
All Maps
Summary
Map 1
Icebox
Map 2
Ascent
Envy
Envy
ACSKDA+/-KDADRHS%
ENVY yayJett
327
43
26
8
17
1.65
209.3
21%
ENVY VictorRazeSkye
270
36
26
13
10
1.38
178.9
23%
ENVY MarvedViperAstra
217
29
21
14
8
1.38
142.6
27%
ENVY crashiesSova
215
29
19
14
10
1.53
173.3
34%
ENVY FNSKilljoy
144
19
22
5
-3
0.86
102.4
14%
KRÜ Esports
KRÜ Esports
ACSKDA+/-KDADRHS%
KRU NagZetJett
224
27
30
4
-3
0.90
139.2
20%
KRU KlausSova
197
23
31
9
-8
0.74
139.0
24%
KRU MazinoViperKilljoy
183
21
32
8
-11
0.66
127.4
22%
KRU keznitdeuSReynaSkye
165
22
34
5
-12
0.65
104.2
45%
KRU delz1kSageAstra
151
20
29
3
-9
0.69
98.7
32%
Valorant Champions Tour Stage 3: Masters Berlin

Valorant Champions Tour Stage 3: Masters Berlin

Group Stage: Winner's Match

Envy
Envy
BEST OF 3
2
:
0
September 13, 2021 - 1:00 PM
KRÜ Esports
KRÜ Esports
VODS
All Maps
Summary
Map 1
Icebox
Map 2
Ascent
Envy
Envy
ACSKDA+/-KDADRHS%
ENVY yayJett
327
43
26
8
17
1.65
209.3
21%
ENVY VictorRazeSkye
270
36
26
13
10
1.38
178.9
23%
ENVY MarvedViperAstra
217
29
21
14
8
1.38
142.6
27%
ENVY crashiesSova
215
29
19
14
10
1.53
173.3
34%
ENVY FNSKilljoy
144
19
22
5
-3
0.86
102.4
14%
KRÜ Esports
KRÜ Esports
ACSKDA+/-KDADRHS%
KRU NagZetJett
224
27
30
4
-3
0.90
139.2
20%
KRU KlausSova
197
23
31
9
-8
0.74
139.0
24%
KRU MazinoViperKilljoy
183
21
32
8
-11
0.66
127.4
22%
KRU keznitdeuSReynaSkye
165
22
34
5
-12
0.65
104.2
45%
KRU delz1kSageAstra
151
20
29
3
-9
0.69
98.7
32%