LVLEAGUE PIXELBATTLE

LVLEAGUE PIXELBATTLE

Group Stage

KPI Gaming
KPI Gaming
BEST OF 1
1
:
0
September 9, 2021 - 7:00 PM
Les Zinzins De Lespace
Les Zinzins De Lespace
VODS
Map 1
Ascent
KPI Gaming
KPI Gaming
13
ACSKDA+/-KDADRHS%
KPI doAmSage
414
29
7
5
22
4.14
271.2
21%
KPI THINKIIKilljoy
221
14
12
2
2
1.17
132.4
33%
KPI VARESBRKSova
210
10
11
11
-1
0.91
156.4
19%
KPI f3n1xAstra
209
14
10
6
4
1.40
130.5
17%
KPI HUMANZJett
133
10
8
1
2
1.25
76.2
50%
Les Zinzins De Lespace
Les Zinzins De Lespace
5
ACSKDA+/-KDADRHS%
ZINZIN JakexdKilljoy
259
12
16
5
-4
0.75
180.9
24%
ZINZIN SayonaraSkye
165
11
16
4
-5
0.69
110.3
31%
bRAAHHKAY/O
140
10
13
6
-3
0.77
100.9
17%
ZINZIN fROKIZJett
135
8
17
1
-9
0.47
87.6
40%
ZinZin NowaxZangAstra
115
7
15
3
-8
0.47
82.3
34%
LVLEAGUE PIXELBATTLE

LVLEAGUE PIXELBATTLE

Group Stage

KPI Gaming
KPI Gaming
BEST OF 1
1
:
0
September 9, 2021 - 7:00 PM
Les Zinzins De Lespace
Les Zinzins De Lespace
VODS
Map 1
Ascent
KPI Gaming
KPI Gaming
13
ACSKDA+/-KDADRHS%
KPI doAmSage
414
29
7
5
22
4.14
271.2
21%
KPI THINKIIKilljoy
221
14
12
2
2
1.17
132.4
33%
KPI VARESBRKSova
210
10
11
11
-1
0.91
156.4
19%
KPI f3n1xAstra
209
14
10
6
4
1.40
130.5
17%
KPI HUMANZJett
133
10
8
1
2
1.25
76.2
50%
Les Zinzins De Lespace
Les Zinzins De Lespace
5
ACSKDA+/-KDADRHS%
ZINZIN JakexdKilljoy
259
12
16
5
-4
0.75
180.9
24%
ZINZIN SayonaraSkye
165
11
16
4
-5
0.69
110.3
31%
bRAAHHKAY/O
140
10
13
6
-3
0.77
100.9
17%
ZINZIN fROKIZJett
135
8
17
1
-9
0.47
87.6
40%
ZinZin NowaxZangAstra
115
7
15
3
-8
0.47
82.3
34%