KJC eSports VALORANT Invitational

KJC eSports VALORANT Invitational

Elimination match

Alter Ego
Alter Ego
BEST OF 1
1
:
0
October 1, 2021 - 10:18 AM
EGO
EGO
VODS
No vods available
Map 1
Ascent
Alter Ego
Alter Ego
13
ACSKDA+/-KDADRHS%
thunderfoxPhoenix
262
16
11
4
5
1.45
166.5
25%
hodlerAstra
241
16
7
6
9
2.29
158.1
37%
LazeSova
234
14
10
9
4
1.40
151.2
16%
AE 3nableKilljoy
190
13
9
2
4
1.44
130.9
27%
ArkfulJett
170
12
11
3
1
1.09
107.2
22%
EGO
EGO
4
ACSKDA+/-KDADRHS%
EGO Real BAstra
265
15
15
4
0
1.00
182.1
41%
EGO ducTJett
193
9
14
4
-5
0.64
144.1
22%
EGO MoeFReyna
162
8
15
4
-7
0.53
129.9
60%
bmvUwUKilljoy
160
9
13
3
-4
0.69
97.2
24%
EGO MowffSova
125
7
14
3
-7
0.50
88.9
26%
KJC eSports VALORANT Invitational

KJC eSports VALORANT Invitational

Elimination match

Alter Ego
Alter Ego
BEST OF 1
1
:
0
October 1, 2021 - 10:18 AM
EGO
EGO
VODS
No vods available
Map 1
Ascent
Alter Ego
Alter Ego
13
ACSKDA+/-KDADRHS%
thunderfoxPhoenix
262
16
11
4
5
1.45
166.5
25%
hodlerAstra
241
16
7
6
9
2.29
158.1
37%
LazeSova
234
14
10
9
4
1.40
151.2
16%
AE 3nableKilljoy
190
13
9
2
4
1.44
130.9
27%
ArkfulJett
170
12
11
3
1
1.09
107.2
22%
EGO
EGO
4
ACSKDA+/-KDADRHS%
EGO Real BAstra
265
15
15
4
0
1.00
182.1
41%
EGO ducTJett
193
9
14
4
-5
0.64
144.1
22%
EGO MoeFReyna
162
8
15
4
-7
0.53
129.9
60%
bmvUwUKilljoy
160
9
13
3
-4
0.69
97.2
24%
EGO MowffSova
125
7
14
3
-7
0.50
88.9
26%