Pittsburgh Knights Monthly Gauntlet - September

Pittsburgh Knights Monthly Gauntlet - September

Group Stage: Group C

YFP Gaming
YFP Gaming
BEST OF 1
1
:
0
September 27, 2021 - 8:00 PM
Most Prolific
Most Prolific
VODS
No vods available
Map 1
Icebox
YFP Gaming
YFP Gaming
16
ACSKDA+/-KDADRHS%
nerveViper
287
31
19
1
12
1.63
183.0
32%
VirtyyReyna
264
25
25
9
0
1.00
182.8
38%
BAZIXJett
236
24
23
5
1
1.04
156.4
26%
A77Sova
154
15
23
10
-8
0.65
107.4
20%
tdawggSage
100
12
23
13
-11
0.52
74.8
25%
Most Prolific
Most Prolific
14
ACSKDA+/-KDADRHS%
hyjinxJett
296
34
18
2
16
1.89
189.8
32%
reformedSage
262
28
18
13
10
1.56
198.4
32%
stephRaze
190
17
26
4
-9
0.65
129.0
20%
DubbinSova
176
18
22
6
-4
0.82
124.9
26%
w0rldw1deViper
175
16
23
10
-7
0.70
122.4
45%
Pittsburgh Knights Monthly Gauntlet - September

Pittsburgh Knights Monthly Gauntlet - September

Group Stage: Group C

YFP Gaming
YFP Gaming
BEST OF 1
1
:
0
September 27, 2021 - 8:00 PM
Most Prolific
Most Prolific
VODS
No vods available
Map 1
Icebox
YFP Gaming
YFP Gaming
16
ACSKDA+/-KDADRHS%
nerveViper
287
31
19
1
12
1.63
183.0
32%
VirtyyReyna
264
25
25
9
0
1.00
182.8
38%
BAZIXJett
236
24
23
5
1
1.04
156.4
26%
A77Sova
154
15
23
10
-8
0.65
107.4
20%
tdawggSage
100
12
23
13
-11
0.52
74.8
25%
Most Prolific
Most Prolific
14
ACSKDA+/-KDADRHS%
hyjinxJett
296
34
18
2
16
1.89
189.8
32%
reformedSage
262
28
18
13
10
1.56
198.4
32%
stephRaze
190
17
26
4
-9
0.65
129.0
20%
DubbinSova
176
18
22
6
-4
0.82
124.9
26%
w0rldw1deViper
175
16
23
10
-7
0.70
122.4
45%