Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1

Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1

Lower Bracket Final

KPI Gaming
KPI Gaming
BEST OF 3
0
:
2
January 15, 2022 - 4:00 PM
FunPlus Phoenix
FunPlus Phoenix
VODS
All Maps
Summary
Map 1
Bind
Map 2
Ascent
KPI Gaming
KPI Gaming
ACSKDA+/-KDADRHS%
KPI insiderSkye
219
30
31
4
-1
0.97
133.7
42%
KPI flabbenAstra
194
24
32
17
-8
0.75
130.0
28%
KPI DimaoneshotKilljoy
154
22
31
3
-9
0.71
129.2
24%
KPI B1SKJett
148
20
33
6
-13
0.61
105.4
33%
KPI hvoyaSova
137
18
29
7
-11
0.62
91.5
25%
FunPlus Phoenix
FunPlus Phoenix
ACSKDA+/-KDADRHS%
FPX ardiisSovaJett
248
37
22
11
15
1.68
150.5
24%
FPX ZyppanRazeKAY/O
229
35
22
8
13
1.59
161.1
30%
FPX ANGE1ViperAstra
199
27
23
14
4
1.17
144.5
28%
FPX ShaoAstraSova
188
28
24
9
4
1.17
118.8
27%
FPX SUYGETSU666SkyeKilljoy
178
29
23
6
6
1.26
121.3
36%
Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1

Champions Tour CIS Stage 1: Challengers 1

Lower Bracket Final

KPI Gaming
KPI Gaming
BEST OF 3
0
:
2
January 15, 2022 - 4:00 PM
FunPlus Phoenix
FunPlus Phoenix
VODS
All Maps
Summary
Map 1
Bind
Map 2
Ascent
KPI Gaming
KPI Gaming
ACSKDA+/-KDADRHS%
KPI insiderSkye
219
30
31
4
-1
0.97
133.7
42%
KPI flabbenAstra
194
24
32
17
-8
0.75
130.0
28%
KPI DimaoneshotKilljoy
154
22
31
3
-9
0.71
129.2
24%
KPI B1SKJett
148
20
33
6
-13
0.61
105.4
33%
KPI hvoyaSova
137
18
29
7
-11
0.62
91.5
25%
FunPlus Phoenix
FunPlus Phoenix
ACSKDA+/-KDADRHS%
FPX ardiisSovaJett
248
37
22
11
15
1.68
150.5
24%
FPX ZyppanRazeKAY/O
229
35
22
8
13
1.59
161.1
30%
FPX ANGE1ViperAstra
199
27
23
14
4
1.17
144.5
28%
FPX ShaoAstraSova
188
28
24
9
4
1.17
118.8
27%
FPX SUYGETSU666SkyeKilljoy
178
29
23
6
6
1.26
121.3
36%